Pensioenadvies aan werkgevers

Pensioen Support Nederland heeft in haar netwerk pensioenadvieskantoren die we met u in contact kunnen brengen.

De eerste stap is een kennismaking met u en uw organisatie. Pensioen is en word steeds meer een van de primaire arbeidsvoorwaarden en kent een directe relatie met uw loonkosten.

Pensioen kan ook leiden tot budgettaire verrassingen als niet ook met andere externe factoren (bijvoorbeeld de verwachtingen van de markrente, personeelsbeleid, mogelijke fusie/overname kansen etc.)  rekening wordt gehouden. Te vaak zien we nog een productbenadering als oplossing zonder een met u afgestemde interne en externe (macro) visie. De met ons samenwerkende adviseurs ervaren dit veelal als eenzijdig en onvoldoende, immers uw onderneming en haar medewerkers, uw toekomstgedachten, uw visie en uw wensen staan centraal. 

Het kan zijn dat u begeleiding wenst op deelgebieden, een second opinion, de wens voor een pensioencommunicatietraject tijdens of in verband met de implementatie van de regeling. 

Die informatie geeft ons imput om samen met u vast te stellen wat we voor elkaar kunnen betekenen en welke routing dit betekent. 

Over het algemeen ziet het adviestraject er alsvolgt uit:

Adviestraject

Het adviestraject bestaat meestal uit een 4 fasen model.

Fase 1.  Beeldvorming van u en uw onderneming 

 • Inventarisatie kennis en ervaring van u als werkgever;
 • Inventarisatie branche kenmerken onderneming;
 • Inventarisatie aanwezigheid CAO en BPF;
 • Inventarisatie opbouw personeelsbestand;
 • Inventarisatie financiele positie;
 • Inventarisatie doelstellingen m.b.t. pensioen;
 • Afstemmen contactpartijen  (werkgever, accountant, OR, personeelsvertegenwoordiging etc.);
 • Controle overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Fase 2. Advies over de pensioenregeling

 • Advies al dan niet aanvragen dispensatie van een verplicht BPF;
 • Advies al dan niet toetreden bij een vrijwillig BPF;
 • Advies inzake pensioenopbouw systemen;
 • Advies inzake partner- en wezenpensioen;
 • Advies inzake premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Advies inzake arbeidsongeschiktheidspensioen;
 • Advies inzake wensen en (on) mogelijkheden over het toeslagbebeleid;
 • Inzage geven in hoe voorgestelde regeling voldoet aan algemene verwachting werknemers;
 • Advies inzake vrijwillige collectieve (exedent) dekkingen.

Fase 3. Uitvoeringsfase

 • Analyse marktaanbieders;
 • Opstellen eenduidige specificatie volgens PSN scan;
 • Aanvragen van offertes;
 • Analyse van ontvangen offertes en daaropvolgende onderhandelingen;
 • Bespreken offertes met partijen;
 • Afstemmen, check en feedback naar partijen;
 • Afwikkelen aanvraag en controle;
 • Voorlichting van werknemers;
 • Verzorgen van verdere externe contacten met accountant en andere adviseurs gedurende gehele traject.

Fase 4. Nazorg

 • Wijzigingen (nieuwe of vertrekkende) werknemersbestand op contractniveau;
 • Afspraken over voorlichten over de pensioenregeling bij wijzigingen;
 • Werknemers begeleiden bij vragen over waardeoverdracht en keuzes vrijwillige dekkingen;
 • Periodieke controle of pensioenregeling nog kwalitatief nog voldoet aan markt en bedrijfsontwikkeling;
 • Bij wijziging wet- en regelgeving advies en contacten met uitvoerder.

Onze samenwerkende pensioenadviseurs werken met meerdere vormen van Pensioen Service Abonnementen. Hierdoor kan worden afgestemd welke (administratieve) werkzaamheden door u als werkgever wenst uit te voeren zodat de rolverdelingen duidelijk zijn.